โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล Research for Quality (R4Q)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)  ภายใต้การกำกับของมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์

ความเป็นมา
ในปัจจุบันมีความตื่นตัวด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในทุกระดับอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการประชุม HA Nation Forum เป็นครั้งที่ 11  แล้ว  ซึ่งส่วนหนึ่งของการพัฒนาจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามกระบวนการ PDSA(Plan-Do-Study-Act) และในการพัฒนา HA ตามแนวทางใหม่ของ TQA (Thailand Quality Award)  จะมีองค์ประกอบของการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management)  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ 4 ของแนวทางพัฒนา
นอกจากนี้  ในกระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยการวัดที่มีกระบวนการที่ดีที่ถูกต้อง  ซึ่งกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการสร้างองค์ความรู้  ซึ่งหากมีการนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาดำเนินการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ก็จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมขยายออกไปสู่สังคมในภาพรวมได้  ซึ่งในปัจจุบันมีแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่เรียกว่า R2R (Routine to Research)
การพัฒนางานวิจัยในโรงพยาบาลที่ผ่านมายังเป็นการวิจัยในโรงพยาบาลเดียว  ซึ่งทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้  นอกจากนี้ยังมิได้ทำเป็นระบบที่มีโครงสร้างของระบบการสนับสนุนอย่างชัดเจน  นอกจากนี้งานวิจัยยังมีอุปสรรคอยู่ที่การจัดการข้อมูลที่ยังขาดแคลนบุคลากรในการลงข้อมูลในฐานข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการควบคุมคุณภาพข้อมูลให้ได้มาตรฐานเดียวกันได้
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนี้จึงมุ่งที่พัฒนาคุณภาพงานบริการทางการแพทย์โดยนำกระบวนการวิจัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา  และเพื่อจะแก้ปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยในโรงพยาบาลโดยการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยอาศัยการพัฒนาศูนย์คุณภาพประจำโรงพยาบาลให้มีศักยภาพในการส่งเสริมการวิจัยใหักับนักวิจัยในโรงพยาบาลและร่วมกับการส่งเสริมการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการข้อมูลที่สะดวกและให้ความถูกต้อง
นอกจากนี้โครงการนี้มุ่งจะให้เกิดการจัดการความรู้จากโครงการวิจัยที่ได้ทำร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเพื่อนำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลต่อไปหรือได้ข้อมูลที่เป็นการเปรียบเทียบ (benchmarking) ระหว่างโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้โรงพยาบาลนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างกว้างขวาง
2.  เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านกระบวนการวิจัยและเครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์คุณภาพหรือศูนย์การวิจัยที่โรงพยาบาลมีอยู่แล้วให้สามารถสนับสนุนการวิจัย
4.  เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิจัยระหว่างโรงพยาบาลจนนำไปสู่การจัดการความรู้จากผลการวิจัย

การดำเนินงาน
การเข้าร่วมโครงการ  อาจอยู่ในรูปแบบของการเป็นผู้วิจัยหรือผู้ร่วมเก็บข้อมูลก็ได้ตามความพร้อม  โดยทุกท่านยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลที่มาจากโรงพยาบาลของท่านเอง  และสามารถใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการวิจัย  ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการวิจัย  และนำไปสู่กระบวนการจัดการความรู้จากผลการวิจัยเฉพาะในโรงพยาบาลหรือระหว่างโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ  โครงการนี้เหมาะกับโรงพยาบาลที่มีทีมนำทางคลินิก (Clinical lead team) หรือทีมดูแลผู้ป่วย (patient care team) ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและมีศูนย์คุณภาพหรือศูนย์วิจัยที่มีความพร้อมในการประสานงานวิจัย และผู้บริหารโรงพยาบาลให้การสนับสนุน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
–    ผู้บริหารเห็นชอบในหลักการและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงพยาบาลเข้าร่วม
–    มีศูนย์คุณภาพที่มีความพร้อมและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
–    มีผู้รับผิดชอบโครงการประจำ รพ.ที่ชัดเจน
–    มีทีมนำทางคลินิกในการทำวิจัยชัดเจน (clinical lead team)
–    โรงพยาบาลสามารถให้การสนับสนุนเงินงบประมาณเบื้องต้นได้

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท

สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ คือ Starter kits มีรายละเอียด ดังนี้
1.  สิทธิการใช้งานโปรแกรม OMERETเพื่อจัดการงานวิจัยแบบออนไลน์พร้อมพื้นที่ใช้งาน 2 GB
ภายใต้ URL  http://<ชื่อสถาบัน>.R4Q.org
2.  คู่มือการใช้งานโปรแกรม OMERET จำนวน 1 เล่ม
3.  CD คู่มือการใช้งานโปรแกรม และ VDO สาธิตการใช้งาน OMERET
4.  การเข้าร่วมโครงการนำร่อง Patient Safety Culture  Survey
a. CRF  พร้อมใช้งานเก็บข้อมูล  จำนวน 100 ชุด (600 หน้า)
b. ต้นฉบับ CRF  เคลือบกันน้ำเพื่อใช้ในการอ้างอิงจำนวน  1  ชุด
c. Template สำหรับใช้งาน
d. Dynamic  Reporting Template  ที่สามารถออกรายงานสรุปผลได้แบบ Real-time

ค่าบริการอื่นๆ (ความต้องการของสมาชิก)

1.  การบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ การสแกน ตรวจสอบความถูกต้อง (verify) การทำความสะอาดข้อมูลให้พร้อมใช้ในการทำรายงานผ่านเมนู EDAT ซึ่งค่าบริการคิดตามปริมาณแบบเก็บรวบรวมข้อมูลและประเภทของตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
a. Patient Safety Culture Survey
i. Option 1 ทุกขั้นตอนในการบริหารจัดการข้อมูล (สแกนและตรวจสอบความถูกต้อง) ราคาชุดละ  6  บาท
ii. Option 2  โรงพยาบาลทำการสแกนและตรวจสอบความถูกต้องเอง ทางส่วนกลางดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ  และดูแลรักษาข้อมูล  ราคาชุดละ  3  บาท
b. โครงการอื่นๆ ประเมินตามความยากง่ายของการจัดการข้อมูล
2.  ค่าอบรมอื่นๆ
a. หลักสูตรอบรมผู้ใช้งานเบื้องต้น 2,500 บาท  ต่อ  คน  อบรม 2 วัน  หัวข้อการอบรม ดังนี้
i.   การสร้างและการออกแบบ  แบบเก็บข้อมูล  ด้วย MS  WORD
ii. การ Scan และการสร้างแม่แบบ ในโปรแกรม  OMERET
iii. การ Scan แบบเก็บข้อมูล  เพื่อแปลผล
iv. การตรวจสอบข้อมูลที่แปล
v. การส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติต่างๆ
b. หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ  Super admin 3,500  บาท ต่อ คน  อบรม  3  วัน  หัวข้อการอบรม ดังนี้
i. การจัดการเว็บไซด์
ii. การจัดการระบบสมาชิก
iii. การจัดการการแชร์ข้อมูล
iv. การดูแลสมาชิก
v. ฯลฯ